شرکت دارو پخش

4 دستگاه مینی چیلر هوایی 5 تن

یکدستگاه چیلر هوایی 20 تن

4 units 5 ton air chiller
20 ton air chiller unit