دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

ساخت 9 دستگاه ایرواشر کلاس 8 دو بانکه به ظرفیتهای مختلف

Manufacture of 9 Class 8 dual-purpose airbags