دستگاه های منتخب

ایران هتل

چیلر آب خنک 40 تن دو مداره

40 ton dual water cooler chiller

بانک مرکزی

ساخت و اجرای سردخانه 10 تن

Construction and implementation of 10 ton refrigerator

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

ساخت 9 دستگاه ایرواشر کلاس 8 دو بانکه  به ظرفیتهای مختلف

Manufacture of 9 Class 8 dual-purpose airbags

شرکت دارو پخش

4 دستگاه مینی چیلر هوایی 5 تن

یکدستگاه چیلر هوایی 20 تن

4 units 5 ton air chiller
20 ton air chiller unit

فارکو شیمی

برج خنک کننده 250 تن گالوانیزه دو قلو

250 tonne twin galvanized cooling tower

لوله گستر خادمی

چیلر هوایی 20 تن دو مداره

مینی چیلر هوایی 10 تن دو مداره

20 ton dual circuit air chiller
10 Ton Double Circuit Mini Chiller