بانک مرکزی

ساخت و اجرای سردخانه 10 تن

Construction and implementation of 10 ton refrigerator