پروژه های نسیم سازان

دانشگاه آزاد قیامدشت

ساخت 9 دستگاه ایرواشر کلاس 8 دو بانکه  به ظرفیتهای مختلف

شرکت داروپخش

4 دستگاه مینی چیلر هوایی 5 تن

یکدستگاه چیلر هوایی 20 تن

بانک مرکزی

ساخت و اجرای سردخانه 10 تن

فارکوشیمی

برج خنک کننده 250 تن گالوانیزه دو قلو

لوله گستر خادمی

چیلر هوایی 20 تن دو مداره

مینی چیلر هوایی 10 تن دو مداره

لوله گستر خادمی

چیلر هوایی 20 تن دو مداره

مینی چیلر هوایی 10 تن دو مداره