درخواست نمایندگی

شركت نسیم سازان اروند برای گسترش شبکه عاملین فروش و گسترش شبکه توزیع و خدمات خود در تهران و شهرستان ها نماینده فعال می پذیرید. چنانچه خود را واجد شرایط واگذاری نمایندگی فروش می دانید، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

  • اطلاعات عمومی

  • اطلاعات تخصصی درخواست
  • نوع نمایندگی مورد درخواست:
  • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 1300 را وارد نمایید .