تامین کنندگان

تامین‌کنندگان

تامین‌کنندگان به عنوان حلقه اساسی زنجیره تامین مواد، نقش مهمی را در تولید ایفا می‌نمایند. تامین‌کنندگان با انجام تولید و یا خدمت مناسب، در رفع بسیاری از مشکلات کمی و کیفی مواد و نیز تحویل به موقع محصولات نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند.

شرایط پذیرش تامین‌کنندگان

کلیه تامین‌کنندگان طرف قرارداد با شرکت نسم سازان اروند بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

    • تکمیل فرم دعوتنامه به منزله پذیرفته شدن در کتابچه تامین‌کنندگان شرکت نسیم سازان اروند نمی‌باشد.
    • پس از تکمیل و ارسال فرم دعوتنامه در صورت نیاز، واحد پیمانکاران با شما تماس خواهد گرفت.
    • شروع به کار با تامین‌کنندگان جدید مستلزم ارزیابی، بررسی و اخذ حد نصاب امتیازات می‌باشد.

فرم دعوت به همکاری تامين‌کنندگان